RSS
A A A
SmodBIP

Statut

STATUT


Pogotowia Opiekuńczego w Koninie


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Pogotowie Opiekuńcze w Koninie zwane dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną Miasta Konina, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Pogotowie Opiekuńcze mieści się w Koninie przy ul. Kurpińskiego 3.


II. Cele i przedmiot działalności

§ 2.

1. Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej:
1) doraźną, całodobową opiekę,
2) kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,
3) opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce rodzinnej, czy innej placówce opiekuńczo - wychowawczej.
4) dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.
2. Placówka zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka, umożliwia mu wyrównywanie opóźnień szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie.


§ 3.

Placówka stwarza warunki do:
1. fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
2. poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
3. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
4. dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza Placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Placówce;
5. uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
6. poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
7. zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;
8. uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
9. uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka;
10. uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
11. kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
12. przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
13. wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
14. uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.


III. Organizacja

§ 4.

1. Placówką kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
3. Dyrektora placówki zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Konina, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

IV Gospodarka finansowa

§ 5.

Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym jednostki budżetowej” sporządzony na podstawie uchwalonego budżetu miasta, zatwierdzony przez Dyrektora Placówki.

§ 6.

1. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.
2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 7.

Mienie Placówki jest mieniem komunalnym stanowiącym własność miasta Konina, przekazanym w trwały zarząd Placówce.

§ 8.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Placówki ponoszą Dyrektor Placówki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Placówki.

V Nadzór

§ 9.

1. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Konina przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
2. Nadzór nad przestrzeganiem standardów wychowania i opieki oraz nad jakością działań (nadzór pedagogiczny), a także nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez placówkę i nad zgodnością zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

§ 10.

Zmiana statutu następuje w trybie i na zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.Opublikował: Daniel Wyderkiewicz
Publikacja dnia: 08.05.2012
Podpisał: Olgierd Szczęsny
Dokument z dnia: 08.05.2012
Dokument oglądany razy: 706