RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

1. Placówka jest jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Miasta Konina,    utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Podstawę gospodarki finansowej Placówki stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy, na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Konina.

3. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Konina przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

4. Uprawnienia organu prowadzącego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: (Dz.U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 ze zmianami), w sprawach pracowniczych pracowników pedagogicznych Placówki realizuje Prezydent Miasta Konina lub osoba przez niego upoważniona.

5. Nadzór nad przestrzeganiem standardów wychowania i opieki oraz nad jakością działań (nadzór pedagogiczny), a także nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez placówkę i nad zgodnością zatrudnienia pracowników Pogotowia Opiekuńczego z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

6. W dniu 21.02.2011r. Wojewoda wielkopolski wydał miastu Konin zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego pod nazwą Pogotowie Opiekuńcze w Koninie. Placówka została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo- wychowawczych pod pozycją nr 14.Opublikował: Daniel Wyderkiewicz
Publikacja dnia: 08.05.2012
Podpisał: Olgierd Szczęsny
Dokument z dnia: 08.05.2012
Dokument oglądany razy: 818